Midler fra MakeMusic

For å bli et MakeMusic lokallag, les her først!

Søknader om drifts- eller prosjektstøtte fra MakeMusic gjøres i Orginn på webben. Logg inn på www.mm.orginn.no, velg «Søknad» og skriv i vei. Husk å spesifisere hvilken type støtte det er (drift / prosjekt). Støtte til lokale lag som enda ikke er opprettet, altså oppstartsstøtte, gjøres via epost. det er styret i MakeMusic som behandler og godkjenner alle søknader og fastsetter tilskuddsbeløp.

Bruken av innvilgede medler skal også rapporteres i Orginn, på samme sted som søknaden skrives. MakeMusic vil hvert år gjennomgå rapportene og gjøre stikkprøver for å sikre at lokale lag bruker midlene i henhold til retningslinjene. Dersom dette ikke er tilfelle kan MakeMusic kreve midlene tibake. Midler som kreves tilbake fra lokale lag vil fordeles som Frifondtilskudd i nye tildelingsrunder. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at midler ikke er brukt av lokallag innen 31. mai i kalenderåret etter tilskuddsåret, kan MakeMusic søke NMR om å få overføre midlene til neste tilskuddsår. Klage på fordeling av tilskudd skal rettes til styret i MakeMusic på epost  .

Søknad om oppstartsmidler

MakeMusic fordeler støtte til oppstart av nye MakeMusic lokallag. Dette gjøres også i Orginn. Spesifiser om laget ønsker å benytte MakeMusics mønstervedtekter eller ikke. Dersom ikke må dette begrunnes og vi må sende vedtektene inn til Frifond for vurdering.  VIKTIG: Les her for å bli et MakeMusic lokallag!

Søknad om driftsmidler

MakeMusic fordeler hvert år et driftstilskudd til alle lokallag via ordningen Frifond Organisasjon i Norsk Musikkråd. Hvert MakeMusic lokallag må holde sin informasjon i Orginn ved like, samt legge inn søknad for at støtten skal tildeles. Merk at ingen som får denne driftsstøtten kan søke om andre Frifondmidler.

Søknad om prosjektmidler

MakeMusic fordeler støtte til spesifikke prosjekter. MakeMusic kan avsette inntil 15 prosent av tildelte midler fra Frifond Organisasjon til prosjektmidler. Lokale lag kan søke om prosjektmidler til gjennomføring av prosjekt. Dette gjøres i Orginn.

Andre midler

MakeMusic kan hjelpe ditt lokallag med søknad om andre midler. Les her for mer info.

Bildegallerier

Kontakt oss

MakeMusic
Høyvangvegen 90
2322 Ridabu

Telefon: 900 82 586 

  Følg oss på YouTube
  Følg oss på Facebook
  Følg oss på Twitter