Fellessamlinger avlyst

Avholdelse av møter og årsmøter

På grunn av korona-forbudet mot å samles mange av gangen, et det en utfordring å avholde f.eks. årsmøter i foreningene.

Dette kan allikevel utføres digitalt hvis styret mener at det ikke kan skyves på. Dersom dette gjøres må man sikre at alle deltakerne kan avgi sin stemme på alle relevante spørsmål under møtet. Dette kan enten gjøres via funksjoner i selve møte-applikasjonen, f.eks. Zoom, Teams eller Whereby, eller via en parallell sesjon via f.eks. Telegram. Et annet alternativ er GoPlenum.

Følgende er sakset fra Norsk Musikkråds nettside for tips og råd angående digitale årsmøter:

Organisasjoner kan avholde digitale styremøter hvis styreleder bestemmer det, og digitale årsmøter hvis styret bestemmer det. Et digitalt møte må imidlertid overholde vedtektenes krav til innkalling, referat og lignende. Den digitale plattformen møtet avholdes på, må gi delegatene de samme rettighetene og like gode muligheter til å delta som i et fysisk møte. En juridisk utredning fra advokatselskapet Nordhus & Aarø bestilt av Norsk Musikkråd utdyper dette:

«En forutsetning vil da være at det er mulig for foreningens medlemmer å faktisk delta på møtet. I dette ligger både et krav til at medlemmene har den nødvendige teknologien tilgjengelig og at de har de nødvendige forutsetningene for å kunne ta dette i bruk. Medlemmer må også ha tale- og stemmerett i samsvar med foreningenes vedtekter

Les mer på Norsk Musikkråds nettside.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!