Søknad om Frifond Kompetanse og Aktivitet 2015

Søk om ekstra penger til kompetanse og aktivitet innen 20. nov!

Slik som for 2014, kan også alle MakeMusics lokallag for 2015 søke Norsk Musikkråd om ekstra midler til kompetanse- og aktivitetsfremmende virksomhet.
Søknadsfristen er 20. november 2014. I fjor fikk Hamar Musikkforum kr. 15.000,- i støtte via denne ordningen, så vi oppfordrer flest mulig til å søke!

NB: Dersom dere får dårlig tid, søk på mail om utsettelse av fristen til 2. desember (har fått beskjed av dem om dette).

Send søknader til adressen anne.sofie.nordby@musikk.no  
Ytterligere info kan leses på http://www.musikk.no/nmr/tilskudd/frifond1/frifond-ko 

Det kan søkes om midler fra NOK 25.000 til NOK 200.000 til kompetansehevende tiltak som ikke gjennomføres innenfor ordinært driftsbudsjett.
 

Dette kan det søkes om:

 • Kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikkgenre
 • Utvikling av nytt materiell, komposisjoner mm
 • Større samarbeidsprosjekter på tvers av genre, festivaler, konserter mm
 • Kurs og faglig opplæring av deltakerne i ekstraordinære prosjekter
 • I særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet. Det må komme klart frem i søknad og spesifiseres i budsjett hvem dette gjelder
 • Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og mangfoldarena, kulturell kompetanse og prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger, inkludering og deltakelse
   

Dette kan det IKKE søkes om:

 • Ordinære driftskostnader
 • Lønn og/eller honorar for deltakelse i aktiviteten som det søkes om støtte til
 • Store utstyrsinvesteringer
 • Ren innsamlingsaktivitet

 

Alle søknader sendes Norsk Musikkråd på eget søknadsskjema. Dette skjemaet er vedlagt. NB: En ufullstendig søknad vil ikke bli behandlet Norsk Musikkråd.
 

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Fullstendige opplysninger om,  kontaktopplysninger, og kontaktperson for lokallaget som søker
 • Søknadssum. Maksimal søknadssum er 200.000 kroner. Søknader med høyere søknadssummer blir avvist
 • Opplysning om antall medlemmer/deltakere under OG over 26 år.
 • Konkret omtale av prosjektet eller investeringen
 • Fullstendig budsjett, der alle utgifter og inntekter, herunder inntekter fra andre enn Frifond, er spesifisert. Det blir ikke gitt støtte på grunnlag av budsjettposter som «diverse» eller «uforutsette utgifter»
 • Erklæring på at tiltaket det søkes om tilskudd til ikke har mottatt midler fra Frifond Organisasjon. Altså man kan ha mottatt midler fra FriFond Organisasjon, men ikke til akkurat dette prosjektet/tiltaket
 • Prosjektbeskrivelse med mål, aktiviteter og ønsket resultat, samt tidsplan for gjennomføringen av prosjektet.

 

Prosjekter som får støtte må være avsluttet med innsendt rapport og revidert regnskap til Norsk Musikkråd innen 1. september 2015. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan Norsk Musikkråd trekke hele tilskuddet tilbake. NB: Alle prosjekter som får støtte skal også levere revisorattestasjon på regnskapet.

Les alle retningslinjene for støtteordningen i vedlagte dokument.

HUSK SØKNADSFRIST 20 NOVEMBER 2014!

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!