Økonomisk støtte fra MakeMusic

Alle lokallag i MakeMusic har rett til å søke om økonomisk støtte, enten til oppstart, drift eller prosjekter, via Frifond Organisasjon.


For å bli et MakeMusic lokallag, les her først!

Generelt om søknadsprosessen

Man kan få støtte til både etablering av lokallag, til drift av lokallaget, og et prosjekt som lokallaget tenker å gjennomføre. Det er styret i MakeMusic som behandler og godkjenner alle søknader og fastsetter tilskuddsbeløp.

Les her om retningslinjene for vår fordeling av pengene.

Bruken av innvilgede midler skal også rapporteres. MakeMusic vil hvert år gjennomgå rapportene og gjøre stikkprøver for å sikre at lokale lag bruker midlene i henhold til retningslinjene. Dersom dette ikke er tilfelle kan MakeMusic kreve pengene tilbake. Dette vil – etter avtale med Norsk Musikkråd (NMR) – fordeles som Frifondtilskudd i nye tildelingsrunder. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at midler ikke er brukt av lokallag innen 31. mai i kalenderåret etter tilskuddsåret, kan MakeMusic søke NMR om å få overføre midlene til neste tilskuddsår. Klage på fordeling av tilskudd skal rettes til styret i MakeMusic på epost post@makemusic.org.

Her er tre typer støtteordninger innenfor Frifond Organisasjon som laget kan søke om:

1. Søknad om oppstartsmidler

MakeMusic fordeler støtte til oppstart av nye MakeMusic lokallag. Spesifiser om laget ønsker å benytte MakeMusics mønstervedtekter eller ikke. Dersom ikke må dette begrunnes og vi må sende vedtektene inn til Frifond for vurdering.

2. Søknad om driftsmidler

MakeMusic fordeler hvert år et driftstilskudd til alle lokallag via ordningen Frifond Organisasjon i Norsk Musikkråd. Hvert MakeMusic lokallag må holde sin informasjon i medlemsystemet ved like, samt legge inn søknad for at støtten skal tildeles. Merk at ingen som får denne driftsstøtten kan søke om andre Frifondmidler (f.eks. Frifond Musikk).

3. Søknad om prosjektmidler

MakeMusic fordeler støtte til spesifikke prosjekter, innkjøp eller utstyrs-investeringer i lokallaget som ikke regnes som en del av den ordinære driften. MakeMusic avsetter inntil 15 prosent av tildelte midler fra Frifond Organisasjon til prosjektmidler.

Andre midler

MakeMusic kan hjelpe ditt lokallag 
med 
søknad om andre midler.