Følgende benyttes som mønstervedtekter for MakeMusic lokallag (NN = navn på lokallaget):

§1 Formål
NN er en musikkgruppe/musikkskole/ ensemble/orkester/band/kor/lokallag for barn og unge som har sin hovedaktivitet innen musikk, heretter kalt lag. Laget skal arbeide for at medlemmene får mulighet til å drive ulike former for musikkformidling. Laget slutter seg frivillig til foreningen MakeMusic. NN deler tros- og verdigrunnlag med Brunstad Christian Church

§2 Medlemskap
Medlemskap oppnås ved å betale årskontingent, enten til foreningen MakeMusic eller til laget. Alle som anerkjenner lagets vedtekter, kan tas opp som medlemmer i laget. Styret kan utestenge medlemmer som arbeider mot formålet eller på annen måte skader laget. Styrevedtak om dette kan ankes inn for årsmøtet.

§3 Årsmøte
Det skal holdes årlige årsmøter. Årsmøtet består av lagets medlemmer, styret og andre innkalte. Medlemmer og styret har stemmerett. Med mindre annet er bestemt i disse vedtekter, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§4 Saker på årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Årsmøtet skal behandle regnskap i revidert stand, innkomne saker, budsjett, valg av leder, styremedlemmer og kontrollkomité.  Årsmøtet skal behandle de saker som styret legger fram og saker som har kommet til styret med krav om behandling innen to uker før årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter en eventuell lokal kontingent som kommer i tillegg til den sentrale årskontingent. Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant til lagets organer. Medlemmer under 15 år skal tas med på råd og få anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter.

§ 5 Styret
Laget representeres utad av et samlet styre. Styret skal ha minst tre men ikke flere enn fem medlemmer, og minst et varamedlem.

§6 Styrets oppgaver
Styret skal drive laget i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. Styret skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styrets leder er ordstyrer i styremøtene og sørger for protokollering av styrets vedtak. Protokollen underskrives av styremedlemmene. Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§7 Regnskap og kontrollkomité
Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Ved regnskapsavslutningen for hvert år skal det settes opp et årsregnskap. Årsregnskapet skal minimum inneholde oppstilling over lagets eiendeler og gjeld ved årets begynnelse, et sammendrag av inntekter og utgifter i årets løp, og en oppstilling over eiendeler og gjeld ved årets utgang. Lagets regnskap gjennomgås av en kontrollkomité.

§8 Vedtektsendring
Endring av vedtektene for laget vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

§9 Opphør av virksomhet og oppløsning
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved opphør av virksomheten samt ved oppløsning av laget, skal styre anvende verdiene som finnes i laget til i størst mulig grad å fremme formålet i § 1.

For MakeMusics ordinære vedtekter, les her.