Retningslinjer for fordeling av Frifondmidler

 

MakeMusic har følgende retningslinjer for fordeling av midler fra Frifond Organisasjon, sist vedtatt 21.mars 2016:

 1. Frifondmidler kan kun tildeles tellende lokallag som er tilknyttet MakeMusic
 2. Lokallag må registrere søknad om tilskudd i OrgInn. Et lokallag må ha minst tre medlemmer for å få tilskudd
 3. Tilskuddene tildeles som ett eller flere av følgende:
  1. Oppstart: Nye lag kan søke om inntil kr. 10 000,- i oppstartsmidler
  2. Drift: MakeMusic fordeler driftsstøtte til lokallagene med flatt grunnbeløp (f.t. 20%) til hvert lag. Resten fordeles med et kronebeløp til hvert lag ut fra antall medlemmer i laget
  3. Prosjekt/Aktivitet: Styret kan avsette inntil 15 prosent av tildelte midler til prosjekter eller bestemte aktiviteter for og med barn og ungdom. Styret behandler og godkjenner søknader om aktivitet/prosjektmidler og fastsetter tilskuddsbeløp.
 4. Tilskudd fra Frifond Organisasjon skal fordeles videre til lokallag uten unødig opphold.
 5. Lokallaget må rapportere bruken i henhold til søknaden i en egen rapport i ORGINN. MakeMusic skal kontrollere alle rapporter og gjøre stikkprøver for å sikre at hvert lokale lags bruk av midler går til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet i henhold til retningslinjene, og om lokallagene har brukt opp midlene.
 6. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at midler ikke er brukt av lokallag innen 30. juni i kalenderåret etter tilskuddsåret, kan MakeMusic søke NMR om å få overføre midlene til neste tilskuddsår.
 7. Administrasjonsandel til sentralleddet for å fordele Frifondmidler til lokallagene, skal ikke overstige 5 prosent.
 8. Midler som kreves tilbake fra lokale lag skal fordeles som Frifondtilskudd i nye tildelingsrunder.
 9. Klage på fordeling av tilskudd skal rettes til styret i MakeMusic.