Retningslinjer for fordeling
av Frifond-midler

MakeMusic har følgende retningslinjer
for fordeling av midler fra
Frifond Organisasjon,  sist vedtatt
 12.August 2020

 1. Frifondmidler kan kun tildeles tellende lokallag som er tilknyttet MakeMusic

 2. Lokallag må registrere søknad om tilskudd i OrgInn. Et lokallag må ha minst tre medlemmer for å få tilskudd

 3. Tilskuddene tildeles som ett eller flere av følgende:

  1. Oppstart: Nye lag kan søke om inntil kr. 10 000,- i oppstartsmidler

  2. Drift: MakeMusic fordeler driftsstøtte til lokallagene med flatt grunnbeløp (f.t. 20%) til hvert lag. Resten fordeles med et kronebeløp til hvert lag ut fra antall medlemmer i laget

  3. Prosjekt/Aktivitet: Styret kan avsette inntil 15 prosent av tildelte midler til prosjekter eller bestemte aktiviteter for og med barn og ungdom. Styret behandler og godkjenner søknader om aktivitet/prosjektmidler og fastsetter tilskuddsbeløp.

 4. Tilskudd fra Frifond Organisasjon skal fordeles videre til lokallag uten unødig opphold.

 5. Lokallaget må rapportere bruken i henhold til søknaden i en egen rapport i ORGINN. MakeMusic skal kontrollere alle rapporter og gjøre stikkprøver for å sikre at hvert lokale lags bruk av midler går til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet i henhold til retningslinjene, og om lokallagene har brukt opp midlene.
 1. Om lokallag som mottar prosjektstøtte ikke får gjennomført prosjektet som planlagt, skal lokallaget i utgangspunktet betale tilbake beløpet de har mottatt. De skal ikke bruke pengene til andre ting.

  Dersom de ønsker å skyve på prosjektet eller bruke pengene annerledes, skal de sende inn en forklaring på hvorfor prosjektet ikke lar seg gjennomføre som planlagt, og hvordan de tenker å bruke pengene, event. hvor stor del av pengene de ønsker “omdisponert”.

  Dette skal gjøres FØR de begynner å bruke pengene. Styret skal da vurdere dette

   

 2. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at midler ikke er brukt av lokallag innen 30. juni i kalenderåret etter tilskuddsåret, kan MakeMusic søke NMR om å få overføre midlene til neste tilskuddsår.

 3. Administrasjonsandel til sentralleddet for å fordele Frifondmidler til lokallagene, skal ikke overstige 5 prosent.

 4. Midler som kreves tilbake fra lokale lag skal fordeles som Frifondtilskudd i nye tildelingsrunder.

 5. Klage på fordeling av tilskudd skal rettes til styret i MakeMusic.