MakeMusics Vedtekter

Formål
§1: MakeMusic er en forening for barn og unge som skal:

  • bidra til aktivitet, vekst og mangfold innen musikk
  • fremme rekruttering og musikkopplæring av barn og unge
  • arbeide for at medlemmene får mulighet til å drive ulike former for musikkformidling

MakeMusic deler tros- og verdigrunnlag med Brunstad Christian Church

Medlemskap
§2: Grunnlaget i foreningen er medlemmer i lokale lag. Enkeltpersoner som ikke er tilsluttet noen lokallag, kan melde seg direkte inn i foreningen.

§3: Kor, orkester, band, korps og andre ensembler eller foreninger som anerkjenner MakeMusic sine vedtekter, kan bli medlemmer og benevnes som lokallag.

§4: Styret kan utestenge medlemmer og lokallag som motarbeider MakeMusic sitt formål eller på annen måte skader foreningen. Styrevedtak om dette kan ankes inn for landsmøtet.

Landsmøte
§5: Landsmøtet er foreningens øverste organ. Landsmøtet består av lokallagenes utsendinger med tale-, forslags-, og stemmerett. Styremedlemmer og daglig leder har møteplikt, tale-, forslagsrett. Styret har stemmerett.

§6: Det skal holdes landsmøte minst en gang hvert fjerde år. Landsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til lokallagene. Landsmøtet ledes av valgt dirigent. Hvert lokallag velger to utsendinger til landsmøtet. Utsendingene må være valgt av medlemmer med demokratiske rettigheter i lokallagene, dvs. medlemmer som har fylt 15 år. All medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer under 15 år har rett til å fremme sine synspunkter overfor landsmøtet gjennom lokallagets utsendinger. Lokallagene skal sikre at medlemmer under 15 år tas med på råd og får anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter.

§7: Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Landsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§8: Ekstraordinært landsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av lokallagene krever det.

§9: Landsmøtet skal behandle de saker som styret legger fram og saker som har kommet til landsstyret med krav om behandling innen to uker før landsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for deltakerne senest en uke før landsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§10: Landsmøtet skal:

  1. Behandle årsmelding
  2. Behandle revidert årsregnskap
  3. Vedta budsjett
  4. Velge leder, styre og revisor
  5. Velge valgkomité
  6. Behandle styrets forslag og eventuelle innkomne forslag

Styret
§11: MakeMusic ledes av styret som er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Foreningen representeres utad av et samlet styre. Styret skal ha minst tre, men ikke flere enn fem medlemmer, og minst to varamedlemmer.

§12: Styret skal iverksette landsmøtets vedtak. Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler til fremme av foreningens virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av virksomheten.

§13: Styrets leder sørger for skriftlig innkalling til styremøter med to ukers varsel. Kan et styremedlem ikke møte, sørger dette medlem for innkalling av varamedlem. Styrets leder er ordstyrer i styremøtene og sørger for protokollering av styrets vedtak. Protokollen underskrives av styremedlemmene. Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§14: Styrets skal godkjenne medlemskap for lokallag.

§15: Styret fastsetter årlig kontingent for lokallag og medlemmer.

Forvaltning av midler
§16: Foreningens midler avsettes til konkrete formål ved budsjettbehandling og bevilgende vedtak. Gjennomføringen av slike formål skjer etter de til enhver tid gjeldende instrukser og fullmakter. Foreningens eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler, og kan ikke disponeres av noen uten at det er gitt særskilt fullmakt til dette av styret.

§17: Pengegaver eller andre gaver og ytelser til MakeMusic, herunder dugnadsinnsats, gir ikke rettigheter av noen art til foreningens midler eller verdier. Slike ytelser til foreningen anses som endelige ved overdragelsen, og kan ikke tas tilbake uten særskilt rettsgrunnlag.

Regnskap
§18: Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes senest 6 måneder etter årets utgang. Styret plikter å oppbevare regnskapet i 10 år etter utgangen av det året de angår. Bilagene skal være nummerert.

§19: Ved regnskapsavslutningen for hvert år skal det settes opp et årsregnskap. Årsregnskapet skal minimum inneholde oppstilling over foreningens eiendeler og gjeld ved årets begynnelse, et sammendrag av inntekter og utgifter i årets løp, og en oppstilling over eiendeler og gjeld ved årets utgang. Årsregnskapet skal signeres av styrets medlemmer.

§20: Foreningens regnskap skal revideres av registrert revisor.

Habilitet
§21: Styremedlem er ugild til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for vedkommende eller noen som står vedkommende nær at styremedlem må sies å ha særinteresse i saken.

Vedtektsendring og oppløsning
§22: Endring av vedtektene for MakeMusic vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall.

§23: Oppløsning av MakeMusic kan bare behandles på ordinært landsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært landsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved opphør av virksomheten samt ved oppløsning av MakeMusic, skal styre anvende verdiene som finnes i foreningen til i størst mulig grad å fremme formålet i § 1.

For mønstervedtekter for MakeMusics lokallag, les her!